ਫਾਰਮ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਈ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਈ ਫਾਰਮ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ (ਚੋਣ) ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਫਾਰਮ 03/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(3 MB)
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 03/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ 03/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(5 MB)
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 03/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(6 KB)